Weckx Leveringsvoorwaarden

I. ALGEMEEN

Voor al onze aanbiedingen, creaties, verkopen en leveringen gelden uitsluitend onze verkoopvoorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een verwijzing naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt niet aanvaard, behalve in het geval dat Weckx schriftelijk uitdrukkelijk deze afwijkende voorwaarden aanvaardt.

2. AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Weckx heeft haar prijzen gebaseerd op zijn kostprijs, welke geldt op het moment van de aanbieding. Indien de kostprijzen een verhoging hebben ondergaan, zal Weckx het recht hebben deze verhoging door te berekenen en de prijzen dienovereenkomstig te verhogen, doch de koper heeft in dat geval het recht de koop te annuleren. Indien speciaal producten worden ontwikkeld en/of aangeschaft zullen de kosten altijd conform de aanbieding in rekening worden gebracht en deze dienen door de koper volgens de betalingsafspraken te worden voldaan. Door Weckx verstrekte creaties, afbeeldingen, tekeningen, prijsopgaven en dergelijke, mogen zonder toestemming van Weckx niet worden gekopieerd of aan derden ter hand gesteld.

3. EIGENDOM

Alle door Weckx vervaardigde creaties, afbeeldingen, modellen en dergelijke blijven ten alle tijden creatief eigendom van Weckx. Speciaal producties worden overeenkomstig in rekening gebracht, teken- en modelkosten worden berekend volgens de gemaakte afspraken; dit betekent echter niet dat hiermee het creatieve eigendom wordt overgedragen. Het auteurs- en productierecht blijft altijd aan Weckx voorbehouden.

4. LEVERING

Alle goederen worden franco geleverd of indien nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen geleverd af fabriek. Weckx bepaalt de wijze van vervoer, ook de eventuele niet franco leveringen. Indien koper enig hem door Weckx verkocht goed weigert in ontvangst te nemen, zal Weckx het recht hebben eventuele door koper aan Weckx ter zake van zodanig goed vooruitbetaalde bedragen onder zich te houden ter verrekening met door koper aan Weckx te betalen vergoeding, welke door koper aan Weckx op grond van de opdracht en/of weigering tot in ontvangstneming verschuldigd mocht zijn. Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven en Weckx is, ofschoon hij steeds zal trachten de levertijden zoveel mogelijk in acht te nemen, niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van levertijden. Weckx behoudt zich het recht voor om orders onder € 300,- netto goederenwaarde excl. BTW te verhogen met € 15,00 verband houdend met de kosten voor administratie, verpakking en verzending.

5. GARANTIE

Weckx garandeert het geleverde uitsluitend indien en voor zover enig gebrek het rechtstreeks gevolg is van materiaal- en/of productiefouten en binnen 1 maand na factuurdatum schriftelijk ter kennis van Weckx is gebracht. Weckx is ingevolge deze garantie slechts gehouden tot het kosteloos vervangen van het geleverde. Verzending naar en van Weckx geschiedt slechts indien de klacht van koper door Weckx gegrond wordt bevonden. Indien koper niet heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen aan Weckx, ondeskundig met het product is omgegaan, schade is ontstaan door derden dan vervalt de garantieverplichting van Weckx. Weckx zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade welke koper mocht lijden door stilstand of vertraging van activiteiten waarvoor het Weckx product is aangeschaft.

6. BETALING

Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de koper op grond van door Weckx in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt. Betaling dient te geschieden conform de gemaakte afspraken in de aanbieding en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Mocht dit niet zijn bepaald geldt een uiterste betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, zonder enige korting. Alle geleverde goederen blijven volledig eigendom van Weckx tot dat de koper aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan en is koper derhalve niet gerechtigd om deze zekerheid of anderszins aan derden over te dragen. Koper is vanaf de vervaldatum van enige factuur 1 procent rente per maand verschuldigd, welke opeisbaar zal zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Alle kosten van invordering wegens wanbetaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de koper.

7. TRANSPORT

Goederen geleverd door Weckx reizen tenalle tijden op risico van de koper. Mocht er vertraging in levering ontstaan en/of beschadigingen aan de goederen worden geconstateerd, zal Weckx nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de directe of indirecte schade. Bijzondere verpakkingseisen dienen voortijdig schriftelijk aan Weckx te worden bekend gemaakt door de koper. Weckx zal desgewenst prijsopgave doen van de extra te nemen maatregelen.

8. GESCHILLEN

Alle geschillen tussen koper en Weckx welke voortvloeien uit de koopovereenkomst, zullen – voor zover de wet niet anders bepaalt - bij uitsluiting worden beslist door de bevoegde rechter.

9. SLOTBEPALING

Indien een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst in strijd mochten zijn of komen met bepalingen, vastgesteld of vastte stellen door enige daartoe bevoegde regeringsinstantie, dan worden deze laatste bepalingen geacht in plaats te zijn getreden van de zodanige bepalingen.

Winkelwagen
Bekijk winkelwagen