Voorwaarden

(Ver)koop- en leveringsvoorwaarden


Onderstaande (ver)koop- en leveringsvoorwaarden met bijbehorende artikelen zijn overgenomen uit de Algemene voorwaarden van Weckx B.V.

B. (VER)KOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN

10. VOORWAARDELIJKE OVEREENKOMST

10.1. Weckx verbindt zich ertoe om namens, aldus voor rekening en risico van, de klant zaken te kopen bij derden (de leverancier). De klant stemt daar middels dezen mee in, en stemt er ook mee in dat Weckx de algemene voorwaarden van deze derde(n) aanvaardt namens de klant.

10.2. De overeenkomst tussen klant en Weckx komt tot stand onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de beoogde zaken geleverd worden door de leverancier.

10.3. Klant stemt er mee in dat levering van de zaken in kwestie eerst plaats vindt na een redelijke termijn zodra de leverancier zal hebben geleverd. Alsdan geldt dat een overeengekomen aflevertermijn nimmer als een fatale termijn geldt. Verstrijkt de aflevertermijn, treden partijen in overleg over een nieuwe datum.

10.4. Een zaak geldt als afgeleverd bij de klant zodra het is aangeboden bij de Klant, waarbij de Klant gehouden is de aflevering van de zaak te laten plaatsvinden conform artikel 19 dezes.

10.5. Het risico van tenietgaan, beschadiging of diefstal van afgeleverde zaken, te verwerken zaken of van gereedschappen van Weckx, zodra die zich in de macht van Klant of in die van een door hem aangewezen derde bevinden, berust bij Klant. Dit is slechts anders wanneer e.e.a. aan de schuld van Weckx is te wijten. Het risico gaat in ieder geval over met de aflevering.

11. HERROEPINGSRECHT CONSUMENT BIJ PRODUCTEN

11.1. Klant moet een consument zijn om een herroepingsrecht te kunnen hebben en de order moet digitaal tot stand zijn gekomen, zoals via de website (art. 6:230h BW).

11.2. Een order met een waarde van ten hoogste € 50,- kan niet worden herroepen (art. 6:230h BW).

11.3. De levering van een order die onherroepelijk is vermengd met andere zaken kan niet worden herroepen (art. 6:230p BW).

11.4. Een product dat specifiek is vervaardigd voor de order in kwestie kan niet worden herroepen (art. 6:230p BW).

11.5. Van herroeping is uitgesloten een overeenkomst die wordt herroepen met het enkele doel opnieuw te worden afgesloten op een latere datum tegen een lagere prijs.

11.6. Herroeping vereist geen reden, en leidt ertoe dat de overeenkomst ontbonden wordt.

11.7. De klant kan herroepen tot 14 dagen nadat hij (het eerste deel van) de order heeft (doen) ontvangen (art. 6:230o BW).

11.8. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

11.9. Voor herroeping heeft Weckx op de website een herroepingsformulier staan, dat de klant kan invullen. Na invulling door klant controleert Weckx of aan de herroepingsvereisten is voldaan en zo ja: stort Weckx het door de klant betaalde terug, met inbegrip van eventueel door klant betaalde leveringskosten (art. 6:230r BW), en wel binnen 14 dagen na ontvangst van het herroepingsformulier.

11.10. Klant verklaart dat terugbetaling kan geschieden op het rekeningnummer dat hij gebruikte voor de betaling aan Weckx, tenzij hij uitdrukkelijk een ander rekeningnummer doorgeeft.

11.11. De klant is verplicht de herroepen order aantoonbaar terug te sturen naar Weckx, op eigen kosten, goed verpakt, onbeschadigd, ongebruikt en binnen 14 dagen na herroeping (art. 6:230s BW). Laat de klant dat na, komen partijen een boete overeen van € 25,- per dag, een dagdeel daaronder begrepen, tot de dag dat Weckx de order heeft ontvangen.

ARTIKEL 12 CONTROLE VAN HET GELEVERDE EN KLACHTRECHT

12.1. In het geval klant een herroepingsrecht heeft, mag hij zonder opgaaf van redenen de order ontbinden en het product terugsturen, zulks conform art. 11 dezes. Wordt het herroepingsrecht niet ingeroepen of is dat er niet, geldt het navolgende.

12.2. Koper dient de gekochte zaken onmiddellijk bij af- resp. oplevering te (doen) onderzoeken, ongeacht of de levering geschiedt bij of door een derde. Hierbij dient Koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

  • of de juiste zaken zijn geleverd;
  • of het juiste aantal of het juiste gewicht is geleverd
  • of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. Geen aanleiding voor reclamatie c.q. aansprakelijkheid zijn gebreken die zulks gelet op hun aard of geringe ernst niet rechtvaardigen, waarvan in ieder geval geen sprake zal zijn indien ze –bij normaal gebruik- geen gevaar voor de gezondheid opleveren, dan wel indien minder dan 10 % te weinig is geleverd.

12.3. Is sprake van een uiterlijk waarneembaar gebrek in het product geldt een klachttermijn van 24 uur, waarna iedere rechtsvordering vervallen zal zijn.

12.4. Indien Koper wenst te reclameren is deze gehouden dit aan Weckx te melden en wel zo spoedig mogelijk na de ontdekking van de tekortkoming of nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had moeten ontdekken, doch in ieder geval uiterlijk 14 werkdagen na aflevering. Dit geldt uitdrukkelijk ook indien uit een grondiger onderzoek het gebrek eerst is geconstateerd of geconstateerd kunnen worden na afloop van voormelde termijn.

12.5. Bij een door Weckx erkende klacht stuurt de klant het product retour, waarna Weckx een vervangend product verzendt, mits aan de garantiebepalingen van artikel 8 c.q. 13 is voldaan.

12.6. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn in 12.3 resp. 12.4 geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de klant aanvaard en is iedere rechtsvordering van de klant vervallen.

12.7. Indien een klachtmelding mondeling is geschied dient deze, op straffe van verval van de klacht c.q. het vorderingsrecht daaruit voortvloeiend, binnen 24 uur schriftelijk aan Weckx worden bevestigd. Daarmee wordt gelegenheid geboden aan de klant om de klacht te onderbouwen middels high-definition foto`s en alle middelen, waaronder een externe professionele expert, waaruit de aard en ernst van de gebreken adequaat kan worden herkend.

12.8. De desbetreffende partij dient het afgeleverde in zijn geheel, onaangetast en afgezekerd ter beschikking te houden, Weckx in de gelegenheid te stellen zulks grondig te (doen) onderzoeken, en Weckx daartoe toegang te verlenen tot elke daartoe benodigde plaats en alle betreffende data c.q. gegevens.

12.9. Door het indienen van een reclamatie wordt de betalingsverplichting van de klant ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort, zulks conform art. 4.7 dezes.

12.10. Reclamaties zijn slechts geldig voor zover de zaken nog in de oorspronkelijke en onbeschadigde staat verkeren, en overeenkomstig de garantiebepalingen van art. 13. Indien zaken door de klant geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, is reclamatie - ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen - niet meer toegestaan en is iedere rechtsvordering die daarmee verband houdt vervallen, ook al wordt deze reclamatie binnen de gestelde termijn ingediend; alsdan is Weckx tot generlei tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.

13. GARANTIE EN VERVAL VAN GARANTIE PRODUCTEN

13.1. Weckx houdt zich aan alle wettelijke verplichtingen die in Nederland dwingend gelden voor garantie. Weckx staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien schriftelijk overeengekomen staat Weckx er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

13.2. De klant kan alleen garantie claimen bij Weckx in Nederland wanneer het product is aangekocht bij Weckx. Is het product verkregen van een derde, zoals een ander bedrijf of een particulier, verleent Weckx geen garantie. Schade dient de Klant dan op de verkoper te verhalen.

13.3. Die garantieverplichting houdt in dat als een product of dienst –onverminderd het navolgende- gebrekkig is, Weckx kosteloos zorgdraagt voor herstel of vervanging binnen een redelijke termijn en op de voor Weckx minst bezwaarlijke wijze.

13.4. Op demo-(outlet)producten verleent Weckx geen garantie. Zulks is reeds verdisconteerd in de lagere prijs van het product.

13.5. De garantietermijn op producten vangt aan op het moment van aflevering en bedraagt maximaal 2 jaar. Daarna is de garantie van Weckx onder alle omstandigheden vervallen. Klaagt een klant binnen die garantietermijn, geldt naast het hierna bepaalde onverminderd de bepalingen terzake van inspectie en klachttermijn. Kocht de klant het product via de webshop, komt hem het herroepingsrecht toe, met in achtneming van artikelen 11 en verder.

13.6. De garantietermijn op montage en installatie wordt bepaald door de oplevering van de dienst, conform de bepalingen van artikel 8 en art. 21: de oplevering van het werk.

13.7. Weckx mag garantieverplichtingen opschorten als de klant niet heeft voldaan aan zijn betaalverplichtingen.

13.8. Als een product of dienst gebreken vertoont, komt de klant geen aanspraken jegens Weckx toe bij een gebrek als gevolg van eigen handelen of nalaten. Daarvan is naast de in artikel 9 genoemde gevallen in ieder geval sprake van

  • a) bij ondeskundige gebruik, van buitenaf komende onheilen in de breedste zin van het woord en wanneer consumentenelektronica voor professionele doeleinden is gebruikt en/of gebreken zijn ontstaan door demontage dan wel technische wijzigingen dan wel aanpassingen in de parameters;
  • b) door illegale of onjuiste installatie van software en/of niet tijdige update ervan;
  • c) bij herstelpogingen door derden of een door Weckx niet erkend servicecentrum;
  • d) in geval van een verwijderd of gewijzigd type- of serienummer van het product;
  • e) bij het zelf installeren van het product waarbij de waardes van de instellingen kunnen afwijken van hetgeen door Weckx wordt voorgeschreven;
  • f) bij onvoldoende onderhoud, waarvan in ieder geval sprake is als niet eenmaal in het voorafgaande jaar het product door Weckx een onderhoudsbeurt heeft gehad, de klant het product niet tijdig zelf heeft gereinigd én de klant de voorschriften niet heeft nageleefd zoals verwoord in de meegeleverde handleiding van het product.
  • g) als het product is blootgesteld aan de weersinvloeden, aan buitengewone vocht- of temperatuur omstandigheden en gebruik waarvoor het product niet bestemd is.
Winkelwagen
Bekijk winkelwagen