Voorwaarden

(Ver)koop- en leveringsvoorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN WECKX

ARTIKEL 1 DEFINITIES
Duurovereenkomsten: overeenkomsten strekkende tot het periodiek of anderszins regelmatig verrichten van (nagenoeg) identieke werkzaamheden.

Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen Weckx BV en de Wederpartij tot stand komt betreffende de levering door van een Prestatie, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop en alle (rechts) handelingen benodigd voor het aangaan of het uitvoeren van de Overeenkomst.

Partijen; Weckx BV en de Wederpartij gezamenlijk.

Producten: alle producten die door Verkoper worden geleverd tegen een vast bepaalde prijs, tegen zekere Algemene en Leveringsvoorwaarden, aan Wederpartij.

Producten van de geest: alle werkwijzen, ontwerpen, adviezen, ideeën en concepten.

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven door de Wederpartij, of die uit de opdracht logischerwijze voortvloeien, dan wel daarmee samenhangen, dit alles in de ruimste zin van het woord.

Weckx BV: De gebruiker van deze Leveringsvoorwaarden, hierna te noemen: Verkoper.

Wederpartij: de Wederpartij van Verkoper, hierna te noemen: Koper.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanvragen, Offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, Overeenkomsten en alle andere rechtshandelingen tussen Instelling en Leverancier.

2.2 Afwijkingen van de Leveringsvoorwaarden kunnen enkel schriftelijk plaats vinden.

2.3 Indien enige bepaling naar het oordeel van de rechter niet van toepassing of ongeldig is, treden Partijen in overleg om de betreffende bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eerdere bepaling in acht wordt genomen.

2.4 Wanneer enige bepaling uit deze Leveringsvoorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

2.5 De nietige of vernietigde bepaling wordt in dat geval vervangen door een geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de niet-geldige

2.6 In het geval dat Koper deze Leveringsvoorwaarden accepteert, gaat de Koper automatisch akkoord met de toepasselijkheid van deze Leveringsvoorwaarden op toekomstige aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, Overeenkomsten en alle andere rechtshandelingen tussen Partijen. Partijen hoeven dit niet steeds expliciet (opnieuw) overeen te komen.

2.7 Wanneer onder de Koper meerdere rechtspersonen vallen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen Verkoper uit hoofde van die Overeenkomst te vorderen heeft, of zal krijgen. Kwijtschelding van eventuele schulden aan een of meer schuldenaren, bevrijdt de overige(n) niet.

2.8 De toepasselijkheid van de Leveringsvoorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen

2.9 In het geval van verschillen tussen de betekenis van de Nederlandse tekst van deze Leveringsvoorwaarden en die van vertalingen daarvan in andere talen, geldt de Nederlandse tekst.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN
3.1 Alle door Verkoper gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2 Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven te allen tijde eigendom van Verkoper en moeten op eerste verzoek Franco aan Verkoper of als gesigneerd en gevalideerd digitaal document worden teruggezonden. Zonder toestemming mogen deze noch vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzake gegeven worden.

3.3 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht niet tot acceptatie van een opdracht. Niet acceptatie wordt door Koper zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan Verkoper ter kennis gebracht.

3.4 Indien de Koper geen gebruik wenst te maken van aangeboden diensten, is Verkoper gerechtigd om de aan de aanbieding verbonden kosten welke specifiek voor de Koper werden gemaakt in rekening te brengen.

ARTIKEL 4 DE OVEREENKOMST
4.1 Behoudens het hierna gestelde wordt een overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen nadat Koper de aanbieding schriftelijk heeft aanvaard, dan wel nadat Verkoper met de uitvoering een aanvang heeft gemaakt na een mondeling gedane aanvaarding door Koper, waarbij de datum van de mondelingen aanvaarding bepalend is. Een opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Koper daartegen onmiddellijk schriftelijk bezwaar maakt.

4.2 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart deze persoon – door ondertekening van de orderbon/bestelling – daartoe bevoegd te zijn.

4.3 Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken binden Verkoper slechts indien deze door Verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

4.4 Voor transacties die volgend op een al eerder gedane soortgelijke offerte, of naar aanleiding van een mondelinge afspraak wordt geen offerte of opdrachtbevestiging verzonden. De factuur wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen drie(3) werkdagen na factuurdatum.

4.5 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard en strekking van de overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

4.6 Elke overeenkomst wordt vanuit Verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Koper – uitsluitend ter beoordeling van Verkoper – voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

4.7 Verkoper is bevoegd om, indien noodzakelijk of wenselijk geacht voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht en na overleg met de Koper, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de Koper zullen

worden doorberekend.

4.8 De Koper is gehouden tijdig informatie, bescheiden en data te verschaffen die naar oordeel van Verkoper noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van mogelijke opdracht.

4.9 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van de Koper, die niet expliciet binnen de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden vallen, worden geacht hier logischerwijze uit voort te vloeien.

4.10 Verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order of een deel van een order weigeren of aan een order aanvullende voorwaarden verbinden.

ARTIKEL 5 DUUROVEREENKOMST
5.1 Duurovereenkomsten gelden steeds voor een periode van 12 maanden, met een stilzwijgende verlenging van één jaar, tenzij schriftelijk een andere duur overeengekomen is.

5.2 De opzegging van zulke overeenkomsten kan uitsluitend per aangetekend schrijven plaatshebben en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

ARTIKEL 6 MODELLEN EN VOORBEELDEN
6.1 De in de aanbiedingen, advertenties of prijslijsten door Verkoper opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten en omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond.

6.2 Indien door Verkoper een model, voorbeeld en/of concept is getoond of verstrekt, wordt dit geacht slechts te zijn getoond of verstrekt door Verkoper bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen ter model of voorbeeld door Verkoper worden verstrekt, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat dienovereenkomstig zal worden geleverd.

ARTIKEL 7 LEVERINGEN
7.1 Levering geschiedt door Verkoper, tenzij partijen anders overeenkomen.

7.2 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis of vestigingsplaats van de Koper. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door Verkoper met de Koper is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.

7.3 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte aangemeld is voor transport.

7.4 De Koper is verplicht het geleverde en de verpakking daarvan terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Verkoper dat de zaken tot haar beschikking staan op een afgesproken plaats.

7.5 Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de Koper schriftelijk én op digitale wijze aan Verkoper te melden.

7.6 Indien Verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Een geringe overschrijding van de levertijd geeft de Koper nimmer recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

7.7 Een overmacht situatie, waarbij levering niet mogelijk is of onmogelijk wordt gemaakt, geeft de Koper nimmer recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. Verkoper verplicht zich Koper tijdig hiervan op de hoogte te brengen, uiterlijk tot op de dag van levering in zoverre dit mogelijk is en informatie en/of data hieromtrent beschikbaar is. Niet geleverde of beschikbare informatie en data over levering en/of transport wordt als overmacht aangemerkt.

7.8 Indien Verkoper gegevens van Koper behoeft in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Koper deze aan Verkoper ter beschikking heeft gesteld.

7.9 Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper. Indien Koper niet binnen twee maanden afneemt, blijft Koper de verkoopprijs verschuldigd en is Verkoper gerechtigd de zaken te verkopen aan andere partijen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, is Verkoper gerechtigd zaken te vernietigen. De schade die Verkoper bij doorverkoop of vernietiging lijdt komt voor rekening van Koper.

7.10 Verkoper is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), die Verkoper afzonderlijk kan factureren. Verkoper informeert Koper over mogelijke deelleveringen.

ARTIKEL 8 AFWIJKINGEN EN TOLERANTIES
8.1 Verkoper is bevoegd om af te wijken van Producten welke volgens overeenkomst geleverd dienen te worden. Het staat Verkoper vrij, zaken te leveren welke in geringe mate afwijken qua model, uitvoering, kleur, samenstelling, verpakking of bijbehorende documentatie en aldus een verbetering betekenen, dan wel indien zulks noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke voorschriften dienaangaande. Bij de beoordeling van eventuele afwijkingen door Verkoper worden deze gerelateerd aan het gemiddelde exemplaar van de betreffende levering, derhalve niet aan enkele exemplaren.

8.2 Geringe afwijkingen ten opzichte van door Verkoper geleverde producten in kleur, afwerking en dergelijke kunnen geen reden voor afkeuring of reclame(korting) zijn.

8.3 Wanneer productietechnische oorzaken naar inschatting of verwachting van Verkoper tot grotere afwijkingen zullen leiden, wordt de Koper daarvan tijdig in kennis gesteld.

ARTIKEL 9 EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1 Geleverde zaken blijven eigendom van Verkoper tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de Koper zijn betaald.

9.2 De Koper is verplicht alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als Verkoper eigendom te bewaren en te verzekeren tegen alle gangbare risico’s.

9.3 Koper dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen nieuwwaarde. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan Verkoper.

9.4 Verkoper is te allen tijde gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij de Koper of haar houders weg te (doen) halen, indien de Koper haar verplichtingen jegens Verkoper niet correct nakomt. De Koper zal op Verkoper eerste verzoek in deze alle nodige medewerking en toegang verschaffen.

9.5 De geleverde zaken mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

9.6 Ingeval van doorverkoop door de Koper van niet geheel betaalde zaken, draagt de Koper reeds nu voor alsdan de uit deze doorverkoop ontstane vorderingen op haar koper aan Verkoper over, welke overdracht als (gedeeltelijke) betaling wordt aangemerkt, indien en voor zover betaling door de tweede koper aan Verkoper plaatsvindt. De Koper is gehouden om Verkoper de betreffende gegevens en bescheiden op eerste verlangen te verstrekken, opdat Verkoper het verschuldigde rechtstreeks bij de tweede koper kunnen invorderen. Bij doorverkoop is de Koper gehouden eenzelfde eigendomsvoorbehoud te maken als in dit hoofdstuk vermeld.

9.7 Wanneer derden beslag wensen te leggen op zaken waarop Verkoper eigendomsvoorbehoud rust, dan wel daarop rechten willen vestigen of doen gelden, is de Koper verplicht Verkoper daarvan terstond op de hoogte te stellen en Verkoper eigendomsrecht direct aan die derden kenbaar te maken.

9.8 Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgt Verkoper bovendien – door het ontstaan van de vordering – bezitloos pandrecht op al die zaken waarin de door Verkoper geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door Koper getekende opdracht en de daaropvolgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de wet.

ARTIKEL 10 TRANSPORT/RISICO
10.1 Vanaf het moment van sluiting van een koopovereenkomst zijn gekochte zaken voor risico van de Koper.

10.2 Indien de Koper Verkoper geen nadere aanwijzing heeft verstrekt, wordt de wijzen en waarde van transport, verzending, verpakking en dergelijke, door Verkoper als goed huisvader c.q. koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de Koper alle risico in deze op zich, inclusief schade als gevolg van handelen of nalaten van de vervoerder.

10.3 Eventuele specifieke wensen van de Koper inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd, nadat zij schriftelijk bevestigd heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

10.4 Verkoper is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer Verkoper een dergelijke vergoeding in rekening brengt, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

10.5 Kosten voor recycling worden één op één doorberekend aan Koper met vermeerdering van eventuele handelingskosten of welke gerelateerde kosten dan ook.

ARTIKEL 11 REPARATIE- EN ANDERE WERKZAAMHEDEN
11.1 Tenzij anders is overeengekomen, worden werkzaamheden door of namens Verkoper uitsluitend tijdens de normale werkuren uitgevoerd.

11.2 De Koper dient er voor te zorgen dat Verkoper vrije beschikking heeft over de ruimte waarin zaken waaraan Verkoper opgedragen werkzaamheden zal verrichten. Vóór of tijdens de uitvoering van werkzaamheden, kunnen Partijen wijzigingen overeenkomen.

11.3 Het gemis van een schriftelijke opdracht tot wijzigingen, of een bevestiging vanuit Verkoper, laat onverlet de aanspraak van de Koper op uitvoering en de betaling hiervan, indien en voor zover door andere middelen wordt bewezen dat de Verkoper wijzigingen als zodanig zijn opgedragen.

11.4 De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd, zodra Verkoper de Koper mondeling of schriftelijk van de voltooiing mededeling hebben gedaan, of zoveel eerder als de Koper die werkzaamheden heeft goedgekeurd of de bewerkte zaak in gebruik heeft genomen.

ARTIKEL 12 ANNULERING
12.1 Indien Koper, nadat een overeenkomst met Verkoper tot stand is gekomen en voordat Verkoper aan Koper heeft geleverd, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij Koper in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

12.2 Annulering dient schriftelijk te geschieden of langs digitale weg door een gevalideerd gesigneerd document.

12.3 Speciaal voor Koper ingekochte zaken kunnen niet geannuleerd worden.

12.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden uitsluitend onbeschadigde artikelen, in onbeschadigde verkoopverpakking teruggenomen en gecrediteerd.

12.5 Indien Koper inmiddels de orderprijs aan Verkoper heeft betaald, wordt bij annulering de terugbetaling aan Koper van de orderprijs minus 10 % en de vrachtkosten zorggedragen.

ARTIKEL 13 GEHEIMHOUDING
13.1 Verkoper verklaart dat ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie door Koper zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet anders te zullen gebruiken dan voor het doel waarvoor het verkregen werd en geheim te houden tegenover een ieder die NIET bij de inhoudelijkheid en/of uitvoering van orders, opdrachten of projecten is betrokken.

13.2 Verkoper is niettemin gerechtigd de via de opdracht verkregen cijfermatige uitkomsten aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden, tenzij deze uitkomsten herleidbaar zijn tot individuele opdrachtgevers. Verkoper is eveneens gerechtigd aan derden bekend te maken dat Verkoper een opdracht van Koper heeft gekregen. 13.3 Ingeval Verkoper op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden wordt vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Verkoper zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Verkoper niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Koper niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

13.4 Het zonder toestemming delen van vertrouwelijk gegevens, informatie of data door Koper in welke vorm dan ook leidt tot een mogelijke juridische procedure en claim met een initieel geëist schadebedrag van minimaal € 50.000,- per incident. Afhankelijk van schade en toetsing door daarvoor bevoegde rechtbank zal voortkomende directe en indirecte schade bepaald worden, gevolgd door aanklacht met de hoogte van het schadebedrag

ARTIKEL 14 HONORARIUM/ARBEIDSLOON
14.1 De Koper is gehouden desgevraagd een naar redelijkheid en billijkheid vastgesteld voorschot aan Verkoper te betalen, bij gebreke waarvan Verkoper gerechtigd is de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop het voorschot is voldaan.

14.2 Het honorarium/arbeidsloon wordt berekend op basis van de door Verkoper ten behoeve van de Koper verrichte werkzaamheden, waarbij de opdracht dient te worden gekwalificeerd als een inspanningsverbintenis.

14.3 Het honorarium/arbeidsloon kan worden vermeerderd met declaraties en verschotten van ingeschakelde derden, en wordt per maand, per kwartaal, per jaar of bij de beëindiging van de werkzaamheden aan de Koper in rekening gebracht.

ARTIKEL 15 PRIJZEN
15.1 Tenzij anders vermeld zijn prijzen in euro’s gebaseerd op aflevering , exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten van overheidswege, alsmede exclusief verzend-, vervoer-, export-, verzekerings-, laad-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

15.2 In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is Verkoper gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld. Indien de orderprijs op basis van dit artikel wordt verhoogd stelt Verkoper de Koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

15.3 Verkoper is gerechtigd ieder jaar onze prijzen aan te passen met minimaal de inflatiecorrectie.

15.4 Kortingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

ARTIKEL 16 OVERMACHT
16.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht.

16.2 Onder overmacht wordt in deze Leveringsvoorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verkoper niet in staat is om verplichtingen, in zijn geheel of gedeeltelijk of tijdig na te komen.

16.3 Hieronder vallen onder andere; werkstakingen, vervoersstakingen, verkeersopstoppingen, files, autopech, diefstal, brand, import- en/of exportbelemmeringen, stroomstoringen, storingen of onderbreking in verbindingen van communicatie- en communicatiemiddelen, storingen of onderbrekingen in communicatie media- en kanalen-, stagnatie in de leveringen van grondstoffen, halffabricaten, producten, componenten en diensten door toeleveranciers, fabrikanten en schakels in de ‘’supply chain’’ worden daaronder mede begrepen.

16.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

16.5 Voor zoveel Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk onze verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

16.6 De partij die meent in overmacht te (komen) of verkeert, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen op het moment dat informatie hieromtrent beschikbaar is.

ARTIKEL 17 INTELLECTUELE EIGENDOMMEN
17.1 Indien Verkoper bij de voorbereiding of uitvoering van opdracht producten van de geest gebruiken of hebben gebruikt, komen de intellectuele eigendomsrechten die hierop krachtens de Wet rusten Verkoper onverminderd toe. Het is de Koper niet toegestaan deze producten van de geest te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, dan wel zonder onze toestemming aan derden ter hand te stellen.

17.2 De Koper garandeert Verkoper te allen tijde dat het gebruik van door haar verstrekte gegevens of anderszins, Verkoper niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Verder vrijwaart zij Verkoper volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens Verkoper geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van deze garantie.

ARTIKEL 18 AANSPRAKELIJKHEID
18.1 Verkoper sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de wet geregeld is.

18.2 Indien Verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van € 50.000,- dan wel maximaal het bedrag van de door Weckx aangestelde assuradeur te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

18.3 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

18.4 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor de schade ten gevolge van afgekeurde stoffen op of in de zaak, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst.

18.5 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door Koper of een derde.

18.6 Verkoper is niet aansprakelijk voor beschadiging of het verloren gaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of verzending per post, ongeacht namens wie het vervoer of de verzending geschiedt.

18.7 Verkoper is niet aansprakelijk voor beschadiging of het verloren gaan van gegevens en data op digitale gegevensdragers, in software, online media, kanalen of platformen. Ongeacht namens wie de informatie, data of software ter beschikking is gesteld.

18.8 Koper vrijwaart Verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan Koper toerekenbaar is.

18.9 De Koper vrijwaart Verkoper voor alle aanspraken welke derden jegens haar geldend maken of zouden kunnen maken wegens productenaansprakelijkheid ten gevolge van een aan die derde geleverd gebrekkig product, dat (mede) bestaat uit een door Verkoper geleverd product.

18.10 Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is Verkoper nimmer aansprakelijk.

18.11 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Verkoper nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Verkoper bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Verkoper steeds de bedoeling van Koper als leidraad en uitgangspunt neemt.

18.12 Koper dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor hij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan Koper Verkoper niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schade.

18.13 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verkoper of haar ondergeschikten.

ARTIKEL 19 RECLAMES
19.1 Een eventuele reclame wordt door Verkoper slechts in behandeling genomen indien deze Verkoper schriftelijk bereikt binnen 14 dagen na voltooiing en/of oplevering van de werkzaamheden waarop de reclame betrekking heeft, dan wel binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming.

19.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en binnen 21 dagen na de factuurdatum.

19.3 Na het verstrijken van deze termijnen wordt de Koper geacht de werkzaamheden, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames door Verkoper niet meer in behandeling genomen.

19.4 Indien de reclame door Verkoper gegrond wordt bevonden, is Verkoper uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

19.5 Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken.

ARTIKEL 20 GARANTIE
20.1 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verleent Verkoper gedurende een nader overeen te komen periode garantie op de door Verkoper geleverde producten. Deze garantie beperkt zich tot zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus geen storingen die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde.

20.2 Op van derden betrokken zaken wordt door Verkoper niet langer garantie verleend, dan deze derde leverancier aan Verkoper verleent. Verkoper stelt de Koper op de hoogte van deze afwijkende termijn.

20.3 De garantie vervalt, indien door de Koper en/of door haar ingeschakelde derden, op ondeskundige, beschadigende of vandaliserende wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.

20.4 De garantie vervalt eveneens, indien door de Koper en/of door haar ingeschakelde derden werkzaamheden of wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.

20.5 Vervangt Verkoper ter voldoening aan garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen eigendom van Verkoper.

20.6 Voldoet de Koper niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enige uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is Verkoper niet gehouden tot garantieverlening, zolang die situatie voortduurt.

ARTIKEL 21 OPSCHORTINGRECHT
21.1 Verkoper is bevoegd de nakoming van verplichtingen af te wijken of deze op te schorten, indien:

21.1.1 Koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;

21.1.2 Na het sluiten van de overeenkomst door Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat

Koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat

Koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;

21.1.3 Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit

de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

21.2 Voorts is Verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

21.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn vorderingen op Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Verkoper aanspraken uit de wet en overeenkomst.

21.4 Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 22 EIGENDOMMEN VAN KOPER EN DERDEN
Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die door of namens de Koper aan Verkoper is toevertrouwd, zal Verkoper goede zorg aanwenden. Alle zaken van de Koper verblijven voor haar risico bij Verkoper, waartoe de Koper desgewenst een verzekering kan afsluiten.

ARTIKEL 23 RETENTIERECHT
Verkoper is te allen tijde gerechtigd om hetgeen Verkoper onder enigerlei titel van de Koper onder Verkoper heeft, terug te houden tot het moment dat de Koper al hetgeen zij Verkoper verschuldigd is heeft voldaan, dan wel voldoende zekerheid daartoe heeft gesteld. Indien Verkoper genoodzaakt ziet retentierecht uit te oefenen, is Verkoper tevens gerechtigd de Koper alle daaraan verbonden kosten in rekening te brengen, inclusief opslagkosten.

ARTIKEL 24 STANDAARDPROGRAMMATUUR
24.1 Standaardprogrammatuur omvat alle programmatuur die Verkoper als zodanig aan de Koper aanbieden, inclusief alle aanverwante zaken.

24.2 Alle geleverde standaardprogrammatuur blijft eigendom van Verkoper. De Koper is niet bevoegd deze programmatuur te vervreemden, noch aan derden ten gebruik of ter inzage te geven. De Koper is uitsluitend gerechtigd deze programmatuur voor eigen gebruik aan te wenden.

24.3 Uitsluitend ten behoeve van eigen gebruik is het de Koper toegestaan kopieën te maken van de standaardprogrammatuur, onder de voorwaarde dat de door Verkoper geleverde standaardprogrammatuur ongewijzigd wordt gekopieerd en als zodanig wordt gehandhaafd. De Koper zal Verkoper onverwijld in kennis stellen indien standaardprogrammatuur wordt gekopieerd, onder opgave van het aantal kopieën en de technische specificaties.

24.4 Indien standaardprogrammatuur door toedoen of nalaten van de Koper geheel of gedeeltelijk in bezit van derden is gekomen, verbeurt de Koper een onmiddellijke opeisbare boete, welke tenminste gelijk is aan het contractbedrag voor de betreffende programmatuur, onverminderd Verkoper recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

ARTIKEL 25 MAATWERKPROGRAMMATUUR
25.1 Maatwerkprogrammatuur omvat alle programmatuur die op bestelling van de Koper en volgens haar specificatie door Verkoper is ontworpen en vervaardigd. Tenzij anders overeengekomen, blijft alle opgeleverde maatwerkprogrammatuur het volledig eigendom van Verkoper.

25.2 Verkoper behoudt zich het recht voor om alle tijdens de ontwikkeling van de betreffende maatwerkprogrammatuur ontwikkelde of opgedane ideeën, systeemmethodieken of systeemtechnieken betreffende de bewerking, behandeling of overdracht van de gegevens, de besturing of beheersing van processen, installaties of machines en dergelijke, te gebruiken ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering en de ontwikkeling van andere programmatuur, zowel voor Verkoper als voor derden.

25.3 Aanpassingen in software kunnen door Verkoper zonder toestemming van Koper worden doorgevoerd. Vanuit zakelijke relatie, goed partnerschap en volledigheid zal Verkoper mogelijke aanpassingen aan wederverkoper melden, hiertoe is Verkoper echter op geen enkele wijze verplicht.

25.4 Schade als gevolg van veranderingen en/of aanpassingen in software bij Koper door derden is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van Koper.

25.5 Beschikbaarheid van software(platformen) behoort niet tot de verantwoordelijkheid van Verkoper maar aan leveranciers van deze. Verkoper sluit deze aansprakelijkheid in deze volledig uit.

25.6 Beschikbaarheid van (data) connectiviteit in de vorm van netwerken en/of mobiele verbindingen ter datacommunicatie behoren niet tot de verantwoordelijkheid van Verkoper maar aan leveranciers van deze. Verkoper sluit aansprakelijkheid in deze volledig uit.

25.7 Mogelijke claims richting Verkoper voortvloeiend uit hetzij aanpassingen in software gedaan door derden, de beschikbaarheid van deze en de daaraan gerelateerde beschikbaarheid van verbindingen is toe te wijzen aan derde partijen. Verkoper sluit aansprakelijkheid in deze volledig uit

25.8 Beïnvloeding of blokkering van de werking van software en/of ICT-platformen door virussen, malware, gijzelsoftware of welke kwaadaardige software dan ook die invloed heeft op de werking en prestaties van software, behoort volledig tot de verantwoordelijkheid van Koper. Verkoper sluit aansprakelijkheid in deze volledig uit

25.9 Beïnvloeding of blokkering van de werking van software en/of ICT-platformen door menselijk handelen vanuit personeel, leveranciers of welke menselijk invloed denkbaar, is voor volledige verantwoordelijkheid van Koper en/of respectievelijk leveranciers of mogelijke onbekende partijen met geoorloofde en ongeoorloofde toegang. Verkoper sluit aansprakelijkheid in deze volledig uit

ARTIKEL 26 SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR LICENTIES
26.1 ONDERWERP

26.1.1 Uit hoofde van een licentieovereenkomst levert Verkoper aan Koper programmatuur. De softwareproducent levert het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht deze programmatuur voor de overeengekomen periode te gebruiken.

26.1.2 Het gebruiksrecht gaat eerst in nadat de Koper een licentieovereenkomst heeft ondertekend en aan Verkoper heeft overgedragen.

26.2 REIKWEIDTE VAN HET GEBRUIKRECHT
26.2.1 Het gebruikrecht is beperkt tot de normale bedrijfs- of beroepsuitoefening van de Koper, voor het gebruik op een computersysteem, software en ICT-platformen volgens de voorwaarden van de licentieovereenkomst en de eventuele onderhoudsovereenkomst.

26.2.2 Indien de softwareproducent nieuwe versies en/of nieuwe releases uitbrengt, kunnen deze door Verkoper aan de Koper tegen betaling worden aangeboden.

26.2.3 Onder het gebruiksrecht valt tevens de aan de Koper ter beschikking gestelde documentatie.

26.2.4 Het is de Koper toegestaan de geleverde programmatuur te laden en in beeld te brengen, indien en voor zover dit technisch noodzakelijk is en in overeenstemming met de toegestane gebruiksdoeleinden.

26.2.5 Het is de Koper toegestaan een reservekopie van de programmatuur te maken, indien en voor zover dit in overeenstemming met de toegestane gebruiksdoeleinden is.

26.2.6 Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, is het de Koper verboden:

26.2.6.1 De gehele of gedeeltelijke programmatuur, inclusief documentatie, of enige kopie van de programmatuur of documentatie, te verhuren of uit te lenen aan derden.

26.2.6.2 Uitvoering, transmissie of opslag van de programmatuur te plegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de softwareproducent.

26.2.6.3 De programmatuur en/of de documentatie te verveelvoudigen voor eigen oefening, studie of gebruik;

26.2.6.4 De programmatuur te testen op virussen, conversie te plegen en storingen op te heffen, voor zover niet veroorzaakt door de in gebruik gegeven programmatuur.

26.2.6.5 De in/op de programmatuur en de documentatie voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap of het vertrouwelijk karakter van de programmatuur of enige verwijzing naar de softwareproducent en/of Verkoper, te wijzigen en/of te verwijderen.

26.2.6.6 De programmatuur anderszins openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, wijzigingen daarbij inbegrepen.

26.2.6.7 De programmatuur op meer dan één apparaat te installeren of in een netwerk te gebruiken.

26.2.6.8 De programmatuur te onderhouden of te laten onderhouden door derden.

26.2.6.9 Trainingen met de programmatuur ten behoeve van derden te verzorgen.

26.2.6.10 De programmatuur aan een derde over te dragen.

26.2.7 Indien de Koper informatie behoeft voor compatibiliteit met andere programmatuur, zal Verkoper de softwareproducent desverlangd verzoeken deze informatie ter beschikking te stellen en de daaraan verbonden financiële- en andere voorwaarden kenbaar te maken. Indien de softwareproducent deze informatie niet ter beschikking stelt, is de Koper uitsluitend gerechtigd volgens de voorwaarden als vastgelegd in de Europese Richtlijn Softwarebescherming van 14 mei 1991, alsmede de Auteurswet 1912, de programmatuur te analyseren om informatie te verkrijgen.

26.3 APPARATUUR EN ONDERHOUD De Koper staat ervoor in, dat de door haar voor de programmatuur gebruikte apparatuur voldoet aan de minimumeisen als door de softwareproducent en/of Verkoper daaraan gesteld, en staat in voor adequaat onderhoud van die apparatuur zolang de licentieovereenkomst en de eventuele onderhoudsovereenkomst tussen partijen voortduren.

ARTIKEL 27 INSPECTIE
Verkoper is te allen tijde gerechtigd tot het (doen) inspecteren van de door Verkoper geleverde programmatuur op eventuele ongeoorloofde gebruikmaking daarvan. De Koper is gehouden op eerste verzoek van Verkoper alle noodzakelijke medewerking aan inspecties te verlenen. De kosten van inspecties worden door Verkoper gedragen, tenzij wordt vastgesteld dat de Koper haar verplichtingen jegens Verkoper niet is nagekomen.

ARTIKEL 28 INSTALLATIE
28.1 In opdracht en voor rekening van de Koper kan geleverde software aan huis/bedrijf van de Koper worden geïnstalleerd, en kunnen onderhoud- of reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd aan hardware en/of software.

28.2 Werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens de normale werkuren. De Koper is gehouden er bij voortduring voor te zorgen dat de werkzaamheden op het overeengekomen tijdstip en zonder onderbreking kunnen worden uitgevoerd.

28.3 De installatiewerkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd: wanneer:

28.3.1 Verkoper aan de Koper schriftelijk of mondeling kennis hebben gegeven van de voltooiing van het werk en zij het werk heeft goedgekeurd.

28.3.2 Na verloop van 8 dagen nadat Verkoper schriftelijk aan de Koper heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en zij heeft nagelaten het werk binnen de termijn op te nemen.

ARTIKEL 29 SUPPORT & HELPDESK

29.1 Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, worden alle support- en helpdeskdiensten conform een standaard tarief in rekening gebracht tenzij anders is overeengekomen

29.2 Op grond van overeenkomsten verricht Verkoper in opdracht consultancywerkzaamheden. De minimale duur van een consultancyopdracht is 1/4 uur (15 minuten).

29.3 In het geval van consultancy werkzaamheden zullen zowel de reistijd als een kilometervergoeding in rekening worden gebracht conform door Verkoper gedeelde tarieven. In geval er werkzaamheden in het buitenland worden uitgevoerd zullen hiervoor nader specifieke afspraken worden overeengekomen.

29.4 Ondersteuning wordt op werkdagen, van 9 tot en met 5 verleend, tenzij specifiek anders contractueel overeengekomen in een Service Level Agreement (SLA), welke door Verkoper en Koper worden aangegaan.

29.5 Reactietijd is maximaal 72 uur. Eventuele incidenten worden binnen vijf (5) werkdagen opgelost, indien mogelijk. Indien niet mogelijk zal Weckx BV de reden en mogelijke duur van de oplossing in tijd aan Koper melden.

29.6 Koper kan zonder SLA geen aanspraak maken op geprioriteerde ondersteuning. Support wordt geleverd op wie het eerst komt wie het eerst maalt principe.

ARTIKEL 30 INTELLECTUELE EIGENDOM
30.1 Alle intellectuele/industriële eigendom, zoals software, ICT-systemen en -platformen, product specificaties, tekeningen, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke, door of namens Verkoper bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijft Verkoper onvervreemdbaar eigendom, evenals het recht om daarvan gebruik te maken.

30.2 De Koper verklaart door het aangaan van een overeenkomst zich te allen tijde te zullen onthouden van ieder gebruik van door Verkoper geëxploiteerde handelsmerken of gebruik van soortgelijke beeld-, klank- of woordaanduidingen en/of combinaties, ongeacht het al dan niet bestaan van een depot dienaangaande, tenzij dat gebruik door Verkoper schriftelijk is toegestaan.

30.3 De Koper garandeert Verkoper dat het gebruik van door haar verstrekte gegevens of anderszins, Verkoper nimmer in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of de beschermende rechten van derden. De Koper vrijwaart Verkoper volledig door alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derde jegens Verkoper geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van voornoemde garantie.

30.4 Mogelijk schade als gevolg van schending van het door Verkoper ter beschikking gestelde of gedeelde intellectuele eigendom zal volledig verhaald worden op Koper met een minimale som van € 50.000,- per overtreding of hoger na bepaling van de schade.

ARTIKEL 31 OPLEIDINGEN, CURSUSSEN EN TRAININGEN
31.1 Opleidingen en dergelijke vinden slechts doorgang bij voldoende deelname, zulks te onzer beoordeling. Uiterlijk 2 weken voor de geplande datum zullen Verkoper en de Koper van de eventuele afgelasting mededeling doen, onder gelijktijdige restitutie van reeds verrichte betalingen.

31.2 Indien de verschuldigde betalingen niet tijdig vóór de datum van de opleiding, cursus of training door Verkoper is ontvangen, is Verkoper gerechtigd de betrokken deelnemer(s) uit te sluiten, onverminderd het recht op volledige betaling door Koper.

31.3 Het is de Koper te allen tijde toegestaan deelnemers te vervangen, mits Verkoper daarvan tijdig schriftelijk melding wordt gemaakt onder opgave van de persoonsgegevens van de vervangende deelnemers.

31.4 Annuleringen dienen steeds schriftelijk plaats te vinden. In geval van annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van de opleiding, cursus of training of na aanvang daarvan, blijft de Koper Verkoper het volledige cursusgeld verschuldigd.

31.5 Wanneer Verkoper ten gevolge van overmacht moet afwijken van de overeengekomen datum of tijd, is Verkoper nimmer aansprakelijk voor eventueel daaruit voortgekomen schade, als reiskosten en niet-gewerkte arbeidsuren.

31.6 Evenmin is Verkoper aansprakelijk voor eventuele fouten en/of virussen in programmatuur en ICT systemen en platformen, op de aan de deelnemers ter beschikking gestelde informatiedragers.

ARTIKEL 32 BETALING
32.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening te geschieden, of door storting of overmaking op een door Verkoper aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum. De op onze bank- /giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

32.2 Alle door de Koper verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Verkoper gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

32.3 Wanneer de Koper ten behoeve van de betaling van onze facturen een incassomachtiging heeft afgegeven en een geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd, is de Koper gehouden het betrokken factuurbedrag terstond op andere wijze aan Verkoper te voldoen.

32.4 Betaling dient aan Verkoper plaats te vinden, tenzij Verkoper haar vordering op Koper heeft overgedragen aan een derde of aan een derde heeft verpand. Indien hiervan sprake is zal Verkoper Koper schriftelijk berichten dat hij bevrijdend kan betalen aan de derde.

32.5 In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van Koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, onder curatele-stelling van Koper, dood van Koper, overdracht of staking van de onderneming van Koper, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Verkoper op Koper onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 33 RENTE EN KOSTEN
33.1 Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de Koper van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

33.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Koper. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de Koper verschuldigde bedrag.

ARTIKEL 34 BEËINDIGING
34.1 Niettemin is iedere partij gedurende 30 dagen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te beëindigen ingeval de andere partij na schriftelijke ingebrekestelling nalatig blijft alsnog binnen een daarbij gestelde, redelijke termijn te presteren of behoorlijk te presteren, dan wel de andere partij komt te overlijden

34.2 Niettemin is iedere partij gerechtigd direct de overeenkomst schriftelijk te beëindigen ingeval de andere Partij onder curatele wordt gesteld, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopig) surséance van betaling verkrijgt, dan wel op haar de schuldsaneringsregeling volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard.

ARTIKEL 35 GESCHILLEN
De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Verkoper is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen tussen partijen kennis te nemen. Niettemin hebben Verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter en regio.

ARTIKEL 36 TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Mocht u na het lezen van deze Leveringsvoorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
Weckx B.V. Stalbergweg 55 5913 BJ Venlo tel: 077 351 2776 e-mail: info@Weckx.nl KvK: 81196121 BTW: NL861981522B01

Winkelwagen
Bekijk winkelwagen