Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave


ALGEMENE VOORWAARDEN WECKX B.V.

Deze voorwaarden zijn aldus opgebouwd:

A geldt voor alle soorten overeenkomsten die tot stand komen tussen Weckx en de klant;

B geldt specifiek voor overeenkomsten waarbij Weckx producten verkoopt aan de klant;

C geldt specifiek voor overeenkomsten terzake van onderhoud, montage en installatie, waarbij

C1 de hoofdregel beschrijft, namelijk dat een opdracht tot stand komt met een derde, en

C2 de uitzondering beschrijft, voor het geval Weckx de opdracht zelf aanvaardt;

D geldt specifiek voor overeenkomsten in abonnementsvorm (Thuislink);

E is een algemene slotbepaling


A. ALGEMEEN

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Weckx.

1.2. Indien Weckx eenmaal of vaker afwijkt van deze voorwaarden heeft dat slechts werking voor dat geval in kwestie en schept zulks geen rechten op volgende gevallen.

1.3. Het is de uitdrukkelijke partijbedoeling dat middels plaatsing van een opdracht na betaling van de factuur voormeld door de Klant, wordt aanvaard dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle volgende opdrachten. Klant doet daarmee onherroepelijk afstand van zijn recht op de vernietigbaarheid ex 6:233 b BW.

1.4. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de Klant is uitgesloten.

1.5. Indien en voor zoveel Weckx bij een derde werk verricht, gelden onderhavige bepalingen jegens Klant m.m.

1.6. Indien en voor zover Weckx een opdracht uitvoert als bedoeld in art. 7: 400 BW gelden onderhavige voorwaarden m.m. met dien verstande dat de werking van art. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 BW is uitgesloten. Van zo’n opdracht kan b.v. sprake zijn in geval van het opstellen van een offerte, het maken van tekeningen of berekeningen, het uitbrengen van een second opinion of het geven van advies.


ARTIKEL 2: TOT STANDKOMING OVEREENKOMST

2.1. In de regel komt de overeenkomst tot stand doordat en zodra ofwel

 • a) De bestelling van de klant door Weckx wordt bevestigd, ofwel
 • b) De Klant schriftelijk en ondubbelzinnig Weckx` offerte en daarmee de meegezonden voorwaarden bevestigt.

2.2. Een offerte vervalt als die niet binnen 30 dagen in haar geheel is aanvaard. Daarna staat het partijen vrij opnieuw in overleg te treden over het doen herleven of aanpassen van de oorspronkelijke offerte.

2.3. Blijft de bevestiging uit maar start Weckx met al dan niet stilzwijgend goedvinden van de klant aan de uitvoering van de overeenkomst, geldt de offerte als aanvaard c.q. overeenkomst als tot stand gekomen.

2.4. Met de totstandkoming van de overeenkomst start –indien van toepassing- de 14daagse herroepingstermijn van art. 6:230o lid 1 sub a BW. Na deze 14 dagen heeft de Klant dus geen herroepingsrecht meer.

2.5. Met de aanvaarding van de offerte machtigt de Klant Weckx om met derden te contracteren namens de klant, en daarmee tevens de algemene voorwaarden van die derden te aanvaarden namens de Klant, ook voor zoveel die exoneratieclausules bevatten.


ARTIKEL 3. TARIEVEN EN MEERWERK

3.1. Alle door Weckx genoemde tarieven zijn, tenzij anders schriftelijk vermeld, inclusief BTW.

3.2. Alle tarieven kunnen jaarlijks geïndexeerd worden, mits er tenminste 3 maanden zijn verstreken na aanvaarding van de offerte en uitsluitend over het werk dat nog niet is verricht.

3.3. Weckx is gerechtigd prijsstijging van kostprijsbepalende factoren waaronder b.v. de kostprijs van grond- en brandstoffen, materialen, fabricage, opslag, transport, valutawisselkoersen, stort- en verwerkingstarieven en dergelijke, zulks ter beoordeling van Weckx, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de op/aflevering, aan Klant door te berekenen.

3.4. Indien en voor zoveel gewerkt wordt op basis van een offerte, en indien blijkt dat er meer werk vereist is dat al dan niet voorzienbaar was, staat Klant het Weckx toe om naar eigen inzicht het meerwerk uit te voeren en door te berekenen. Door het werk middels c.q. bij oplevering te aanvaarden, verklaart Klant zich akkoord met het meerwerk en de doorberekening ervan, evenwel zoveel mogelijk in overleg. Enkele voorbeelden van meerwerk worden beschreven in art. 17.3 en 18.4 dezes.

3.5. Bij meerwerk verschuift de oplevertermijn.


ARTIKEL 4. BETALINGSCONDITIES

4.1. Tenzij anders overeengekomen is, geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

4.2. Een klacht die ziet op de factuur moet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur zijn gemeld bij Weckx, op straffe van verval van ieder vorderingsrecht dat daarop gebaseerd kan zijn.

4.3. Bij niet tijdige of volledige betaling van facturen wordt Klant geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin wordt door Weckx een aanmaning verzonden waarin Klant nogmaals in de gelegenheid wordt gesteld de factuur binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de aanmaning te betalen en waarin wordt vermeld welk bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten na het verstrijken van de 14 dagen bij Klant in rekening worden gebracht.

4.4. Indien Klant een rechtspersoon is, zijn alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd met een minimum van € 250,- exclusief btw.

4.5. Bij niet tijdige betaling is Klant bovendien de van toepassing zijnde wettelijke (handels-) rente Verschuldigd.

4.6. Bij niet tijdige of niet volledige betaling van enige factuur mag Weckx al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst opschorten, totdat Klant alsnog het verschuldigde betaald heeft, waaronder ook de kosten.

4.7. Het niet gebruiken van het werk, alsmede het niet goed functioneren daarvan, levert geen redenen op voor opschorting van de betalingsverplichting.

4.8. De betalingsverplichting kan niet eenzijdig door Klant worden opgeschort wegens wanprestatie zijdens Weckx, noch komt Klant enig recht toe op verrekening of compensatie.

4.9. Goederenrechtelijke overdracht dan wel bezwaring c.q. verpanding door Klant is niet toegestaan zolang integrale betaling niet plaatsvond.

4.10. Klant aanvaardt dat de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk vooraf moet worden betaald en dat wanneer klant aan die verplichting niet voldoet Weckx gerechtigd is uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder daarmee schadeplichtig te worden. Het niet steeds bedingen van een voorafgaande betaling doet aan dit recht niet af. Een ontbinding laat onverlet het recht van Weckx om tot dan toe gemaakte kosten en/of gederfde winst in rekening te brengen bij de Klant.


ARTIKEL 5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1. Weckx blijft eigenaar van verkochte producten en ter hand gestelde modellen, informatiedragers en promotiematerialen, zolang Klant niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom.

5.2. Klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren.

5.3. Voor het geval Weckx zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Weckx en door Weckx aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Weckx zich bevinden en die zaken terug te nemen.

5.4. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat Weckx bij dat terugnemen de reeds gemonteerde apparatuur c.a. op kosten van de klant verwijdert c.q. doet verwijderen door door Weckx aan te wijzen derden, ongeacht hoe deze apparatuur c.a. is bevestigd en dat Weckx voor schade zijdens Klant niet aansprakelijk is.

5.5. Als Weckx geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Klant verplicht de nieuw gevormde zaken aan Weckx te verpanden.

5.6. Laat Klant Weckx c.a. niet toe om zijn eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, is hij een boete verschuldigd ad € 500,- per dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat Klant niet voldoet aan de verplichting.


ARTIKEL 6. PERSONEN DIE ZICH OP DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN MOGEN BEROEPEN

De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden zijn geformuleerd ten behoeve van:

 • a) Weckx, met inbegrip van haar werknemers en aan Weckx gelieerde (rechts-)personen die in enige hoedanigheid voor en/of met Weckx werken;
 • b) alle derden die van Weckx instructies hebben gekregen of zullen krijgen;
 • c) een ieder wiens handelen of nalaten ertoe heeft geleid of zal leiden dat Weckx aansprakelijk wordt gehouden;
 • d) alle voormalige werknemers van Weckx en/of andere personen die eerder in enige andere hoedanigheid voor Weckx hebben gewerkt;
 • e) eventuele begunstigden van testamenten en rechtsopvolgers van de personen die hierboven in lid (a) tot en met (d) van dit artikel zijn genoemd.


ARTIKEL 7a. ANNULERING

7a.1. Klant mag een overeenkomst beëindigen nog voordat Weckx is begonnen aan de uitvoering (=annuleren). Dit annuleren mét vergoedingsplicht jegens Weckx is te onderscheiden van het eventuele recht dat een consument kan hebben om zonder opgaaf van reden kosteloos te herroepen, conform art. 11 resp. 14 dezes.

7a.2. In geval van annulering, zowel in geval Klant dat doet als wanneer Weckx annuleert, is Klant een vergoeding verschuldigd van de door Weckx gemaakte kosten, waaronder de voorbereidingstijd, kosten van derden en de gemiste winst.

7a.3. Indien Weckx voorafgaand aan de overeenkomst een offerte heeft opgesteld, al dan niet na een opname ter plaatse, strekt de vergoeding van lid 2 dezes zich ook uit tot vergoeding van het opmaken van de offerte en de daarmee samenhangende kosten, waaronder de tijd die alsdan wordt berekend op basis van een normaal uurtarief.

7a.4. Indien Weckx derden heeft opgedragen werkzaamheden te verrichten en/of zaken te leveren, strekt de vergoeding van lid 2 dezes zich tevens uit tot vergoeding van de kosten die deze derden in rekening brengen bij Weckx. Klant vrijwaart Weckx voor claims van derden op Weckx wegens een dergelijke annulering..


ARTIKEL 7b. OPSCHORTING

7b.1. Voorafgaand aan het werk en ook tijdens de uitvoering van het werk mag Weckx het werk neerleggen/ opschorten, totdat de Klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, waaronder betalingsverplichtingen, zonder dat Weckx aansprakelijk te houden is voor eventuele schade die de Klant door de opschorting lijdt.

7b.2. In ieder geval mag Weckx opschorten als de werkplek onveilig is of als de klant een betalingsachterstand heeft. Enkele voorbeelden staan beschreven in art. 18.10 en 18.11.


ARTIKEL 7c. OVERMACHT

7c.1. Indien één van de partijen ten gevolge van overmacht niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, neemt hij terstond contact op met de andere partij teneinde te bezien hoe tot een redelijke oplossing gekomen kan worden.

7c.2. Weckx is gerechtigd om zich op overmacht te beroepen wanneer de uitvoering van de overeenkomst gedeeltelijk of geheel – al dan niet tijdelijk – verhinderd of bemoeilijkt wordt door omstandigheden buiten zijn wil of invloed, zoals – maar niet beperkt tot – overheidsmaatregelen, brand, weersomstandigheden, het (tijdelijk) uitblijven van levering van zaken of diensten door derden, bedrijfsstoornissen, arbeidsstoornissen of stakingen, ziekte, etc.

7c.3. Klant komt geen rechten toe indien Weckx werk neerlegt wegens overschrijding c.q. doorkruising van de normale werk- en rusttijden, alsmede de vakanties, zon- en feestdagen.

7c.4. Weckx mag zich eveneens op overmacht beroepen wanneer de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat Weckx voorrang geeft aan andere overeenkomsten wanneer die voorrang redelijkerwijs geboden is.

7c.5. In het geval van overmacht aan de zijde van Weckx worden haar verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht. Indien zij zich op overmacht beroept voor een tijdsduur langer dan een maand zijn zowel Weckx als de Klant bevoegd de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden door schriftelijke mededeling aan de ander zonder daarbij tot vergoeding van schade gehouden te zijn. De Klant is alsdan gehouden de werkzaamheden en gemaakte kosten van Weckx tot de opschorting te voldoen.


ARTIKEL 8. ALGEMENE BEPALINGEN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID VAN WECKX

8.1. Weckx geeft de garantie de overeenkomst als een goed vakman uitvoeren. Deze garantie geldt uiteraard tevens voor eventuele herstelwerkzaamheden.

8.2. Weckx garandeert voorts steeds bij geschillen c.q. klachten een oplossing na te streven die praktisch is en redelijk, ongeacht de vraag of dezen rijzen in de relatie tussen partijen dan wel tussen Klant en derden.

8.3. Weckx verricht werk c.q. opdracht uitdrukkelijk voor rekening en risico van Klant.

8.4. Weckx is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.

8.5. Weckx is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan personen zoals letsel of overlijden, of aan zaken, noch is Weckx aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade, winst- of inkomstenderving daaronder begrepen, schade aan schilder-, binnen- en installatiewerk.

8.6. Gelet op de aard van Weckx’ werk kunnen onveilige situaties ontstaan, hetgeen de plicht verklaart op de Klant om de werkplek c.a. niet gelijktijdig te laten bewerken door derden, als beschreven in art. 18 dezes.

8.7. Klant is gehouden alle schade aan Weckx, de door Weckx ingeschakelde derden c.q. zijn resp. hun nabestaanden te vergoeden die voortvloeit uit of verband houdt met het doen ontstaan, laten voortduren of onvoldoende voorkomen van onveilige situaties op of rondom de werkplek in kwestie.

8.8. Mocht Weckx ondanks voorgaande bepalingen toch aansprakelijk zijn voor schade, dan is deze schade beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) van de betreffende opdracht.

8.9. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is c.q. uit meerdere facturen bestaan, zal de schade wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs bedongen in de toepasselijke overeenkomst (exclusief omzetbelasting) voor de prestaties van Weckx van waaruit het schadeveroorzakende feit of nalaten voortvloeit.

8.10. De in lid 8 en 9 bedoelde bedragen worden verminderd met de door de Klant bedongen en door Weckx verleende crediteringen.

8.11. Vinden meerdere aansprakelijkheidsscheppende gebeurtenissen plaats binnen dezelfde opdracht, dan worden deze gebeurtenissen gezien als één, aldus dat de aansprakelijkheid van alle gebeurtenissen worden beperkt conform dit artikel.

8.12. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Weckx uitgaan boven het bedrag dat onder haar bedrijfs-en beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor uitkering in aanmerking komt.

8.13. Het voorgaande wordt uitdrukkelijk absoluut gemaximeerd in alle omstandigheden tot een all-in bedrag van € 10.000,-.

8.14. Indien derden een vordering instellen tegen Weckx, verband houdende met de uitvoering van het werk, vrijwaart Klant Weckx en/of de door Weckx ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de kant van Weckx en/of de door hem bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen.


ARTIKEL 9. EIGEN RISICO

9.1. Klant blijft aansprakelijk voor alle schade aan het werk resp. het product die niet zijn oorzaak vindt in normaal, dagelijks gebruik. De schade wordt door Weckx hersteld voor rekening van Klant.

9.2. Aansprakelijkheid is uitgesloten indien Klant niet voldaan heeft aan diens verplichtingen van artikel 13.8, waaronder in ieder geval die tot regelmatig, tijdig en goed onderhoud, tot normaal gebruik en tot het niet blootstellen aan extremen en weersomstandigheden.

9.3. Aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen van derden die Weckx ter vervoer of ter bewerking zijn toevertrouwd of die Klant in huur of bruikleen of anderszins onder zijn opzicht heeft, is uitgesloten.

9.4. Indien door Klant of door derden al dan niet in opdracht van Klant aan het werk werkzaamheden zijn uitgevoerd of voorzieningen zijn getroffen, is Weckx niet gehouden tot vergoeding van schade die hiervan een gevolg is.

9.5. De klant is gehouden zelf het product goed te onderhouden. Onderhoudswerkzaamheden noch herstelwerkzaamheden voor zover ze buiten de garantiebepalingen vallen, behoren niet tot onderhavige overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen.


B. (VER)KOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN

10. VOORWAARDELIJKE OVEREENKOMST

10.1. Weckx verbindt zich ertoe om namens, aldus voor rekening en risico van, de klant zaken te kopen bij derden (de leverancier). De klant stemt daar middels dezen mee in, en stemt er ook mee in dat Weckx de algemene voorwaarden van deze derde(n) aanvaardt namens de klant.

10.2. De overeenkomst tussen klant en Weckx komt tot stand onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de beoogde zaken geleverd worden door de leverancier.

10.3. Klant stemt er mee in dat levering van de zaken in kwestie eerst plaats vindt na een redelijke termijn zodra de leverancier zal hebben geleverd. Alsdan geldt dat een overeengekomen aflevertermijn nimmer als een fatale termijn geldt. Verstrijkt de aflevertermijn, treden partijen in overleg over een nieuwe datum.

10.4. Een zaak geldt als afgeleverd bij de klant zodra het is aangeboden bij de Klant, waarbij de Klant gehouden is de aflevering van de zaak te laten plaatsvinden conform artikel 19 dezes.

10.5. Het risico van tenietgaan, beschadiging of diefstal van afgeleverde zaken, te verwerken zaken of van gereedschappen van Weckx, zodra die zich in de macht van Klant of in die van een door hem aangewezen derde bevinden, berust bij Klant. Dit is slechts anders wanneer e.e.a. aan de schuld van Weckx is te wijten. Het risico gaat in ieder geval over met de aflevering.


11. HERROEPINGSRECHT CONSUMENT BIJ PRODUCTEN

11.1. Klant moet een consument zijn om een herroepingsrecht te kunnen hebben en de order moet digitaal tot stand zijn gekomen, zoals via de website (art. 6:230h BW).

11.2. Een order met een waarde van ten hoogste € 50,- kan niet worden herroepen (art. 6:230h BW).

11.3. De levering van een order die onherroepelijk is vermengd met andere zaken kan niet worden herroepen (art. 6:230p BW).

11.4. Een product dat specifiek is vervaardigd voor de order in kwestie kan niet worden herroepen (art. 6:230p BW).

11.5. Van herroeping is uitgesloten een overeenkomst die wordt herroepen met het enkele doel opnieuw te worden afgesloten op een latere datum tegen een lagere prijs.

11.6. Herroeping vereist geen reden, en leidt ertoe dat de overeenkomst ontbonden wordt.

11.7. De klant kan herroepen tot 14 dagen nadat hij (het eerste deel van) de order heeft (doen) ontvangen (art. 6:230o BW).

11.8. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

11.9. Voor herroeping heeft Weckx op de website een herroepingsformulier staan, dat de klant kan invullen. Na invulling door klant controleert Weckx of aan de herroepingsvereisten is voldaan en zo ja: stort Weckx het door de klant betaalde terug, met inbegrip van eventueel door klant betaalde leveringskosten (art. 6:230r BW), en wel binnen 14 dagen na ontvangst van het herroepingsformulier.

11.10. Klant verklaart dat terugbetaling kan geschieden op het rekeningnummer dat hij gebruikte voor de betaling aan Weckx, tenzij hij uitdrukkelijk een ander rekeningnummer doorgeeft.

11.11. De klant is verplicht de herroepen order aantoonbaar terug te sturen naar Weckx, op eigen kosten, goed verpakt, onbeschadigd, ongebruikt en binnen 14 dagen na herroeping (art. 6:230s BW). Laat de klant dat na, komen partijen een boete overeen van € 25,- per dag, een dagdeel daaronder begrepen, tot de dag dat Weckx de order heeft ontvangen.


ARTIKEL 12 CONTROLE VAN HET GELEVERDE EN KLACHTRECHT

12.1. In het geval klant een herroepingsrecht heeft, mag hij zonder opgaaf van redenen de order ontbinden en het product terugsturen, zulks conform art. 11 dezes. Wordt het herroepingsrecht niet ingeroepen of is dat er niet, geldt het navolgende.

12.2. Koper dient de gekochte zaken onmiddellijk bij af- resp. oplevering te (doen) onderzoeken, ongeacht of de levering geschiedt bij of door een derde. Hierbij dient Koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 • of de juiste zaken zijn geleverd;
 • of het juiste aantal of het juiste gewicht is geleverd;
 • of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. Geen aanleiding voor reclamatie c.q. aansprakelijkheid zijn gebreken die zulks gelet op hun aard of geringe ernst niet rechtvaardigen, waarvan in ieder geval geen sprake zal zijn indien ze –bij normaal gebruik- geen gevaar voor de gezondheid opleveren, dan wel indien minder dan 10 % te weinig is geleverd.

12.3. Is sprake van een uiterlijk waarneembaar gebrek in het product geldt een klachttermijn van 24 uur, waarna iedere rechtsvordering vervallen zal zijn.

12.4. Indien Koper wenst te reclameren is deze gehouden dit aan Weckx te melden en wel zo spoedig mogelijk na de ontdekking van de tekortkoming of nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had moeten ontdekken, doch in ieder geval uiterlijk 14 werkdagen na aflevering. Dit geldt uitdrukkelijk ook indien uit een grondiger onderzoek het gebrek eerst is geconstateerd of geconstateerd kunnen worden na afloop van voormelde termijn.

12.5. Bij een door Weckx erkende klacht stuurt de klant het product retour, waarna Weckx een vervangend product verzendt, mits aan de garantiebepalingen van artikel 8 c.q. 13 is voldaan.

12.6. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn in 12.3 resp. 12.4 geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de klant aanvaard en is iedere rechtsvordering van de klant vervallen.

12.7. Indien een klachtmelding mondeling is geschied dient deze, op straffe van verval van de klacht c.q. het vorderingsrecht daaruit voortvloeiend, binnen 24 uur schriftelijk aan Weckx worden bevestigd. Daarmee wordt gelegenheid geboden aan de klant om de klacht te onderbouwen middels high-definition foto`s en alle middelen, waaronder een externe professionele expert, waaruit de aard en ernst van de gebreken adequaat kan worden herkend.

12.8. De desbetreffende partij dient het afgeleverde in zijn geheel, onaangetast en afgezekerd ter beschikking te houden, Weckx in de gelegenheid te stellen zulks grondig te (doen) onderzoeken, en Weckx daartoe toegang te verlenen tot elke daartoe benodigde plaats en alle betreffende data c.q. gegevens.

12.9. Door het indienen van een reclamatie wordt de betalingsverplichting van de klant ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort, zulks conform art. 4.7 dezes.

12.10. Reclamaties zijn slechts geldig voor zover de zaken nog in de oorspronkelijke en onbeschadigde staat verkeren, en overeenkomstig de garantiebepalingen van art. 13. Indien zaken door de klant geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, is reclamatie - ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen - niet meer toegestaan en is iedere rechtsvordering die daarmee verband houdt vervallen, ook al wordt deze reclamatie binnen de gestelde termijn ingediend; alsdan is Weckx tot generlei tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.


13. GARANTIE EN VERVAL VAN GARANTIE PRODUCTEN

13.1. Weckx houdt zich aan alle wettelijke verplichtingen die in Nederland dwingend gelden voor garantie. Weckx staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien schriftelijk overeengekomen staat Weckx er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

13.2. De klant kan alleen garantie claimen bij Weckx in Nederland wanneer het product is aangekocht bij Weckx. Is het product verkregen van een derde, zoals een ander bedrijf of een particulier, verleent Weckx geen garantie. Schade dient de Klant dan op de verkoper te verhalen.

13.3. Die garantieverplichting houdt in dat als een product of dienst –onverminderd het navolgende- gebrekkig is, Weckx kosteloos zorgdraagt voor herstel of vervanging binnen een redelijke termijn en op de voor Weckx minst bezwaarlijke wijze.

13.4. Op demo-(outlet)producten verleent Weckx geen garantie. Zulks is reeds verdisconteerd in de lagere prijs van het product.

13.5. De garantietermijn op producten vangt aan op het moment van aflevering en bedraagt maximaal 2 jaar. Daarna is de garantie van Weckx onder alle omstandigheden vervallen. Klaagt een klant binnen die garantietermijn, geldt naast het hierna bepaalde onverminderd de bepalingen terzake van inspectie en klachttermijn. Kocht de klant het product via de webshop, komt hem het herroepingsrecht toe, met in achtneming van artikelen 11 en verder.

13.6. De garantietermijn op montage en installatie wordt bepaald door de oplevering van de dienst, conform de bepalingen van artikel 8 en art. 21: de oplevering van het werk.

13.7. Weckx mag garantieverplichtingen opschorten als de klant niet heeft voldaan aan zijn betaalverplichtingen.

13.8. Als een product of dienst gebreken vertoont, komt de klant geen aanspraken jegens Weckx toe bij een gebrek als gevolg van eigen handelen of nalaten. Daarvan is naast de in artikel 9 genoemde gevallen in ieder geval sprake van

 • a) bij ondeskundige gebruik, van buitenaf komende onheilen in de breedste zin van het woord en wanneer consumentenelektronica voor professionele doeleinden is gebruikt en/of gebreken zijn ontstaan door demontage dan wel technische wijzigingen dan wel aanpassingen in de parameters;
 • b) door illegale of onjuiste installatie van software en/of niet tijdige update ervan;
 • c) bij herstelpogingen door derden of een door Weckx niet erkend servicecentrum;
 • d) in geval van een verwijderd of gewijzigd type- of serienummer van het product;
 • e) bij het zelf installeren van het product waarbij de waardes van de instellingen kunnen afwijken van hetgeen door Weckx wordt voorgeschreven;
 • f) bij onvoldoende onderhoud, waarvan in ieder geval sprake is als niet eenmaal in het voorafgaande jaar het product door Weckx een onderhoudsbeurt heeft gehad, de klant het product niet tijdig zelf heeft gereinigd én de klant de voorschriften niet heeft nageleefd zoals verwoord in de meegeleverde handleiding van het product.
 • g) als het product is blootgesteld aan de weersinvloeden, aan buitengewone vocht- of temperatuur omstandigheden en gebruik waarvoor het product niet bestemd is.


C. MONTAGE, INSTALLATIE EN ONDERHOUD

C1

14. DERDEN

14.1. Tenzij met zoveel woorden en ondubbelzinnig overeengekomen verricht Weckx geen diensten, maar brengt Weckx de opdrachtgever (Klant) in contact met een derde (installateur) waaruit tussen hen een overeenkomst vloeit.

14.2. Deze derde is de contracterende partij jegens de klant, waarbij Weckx niet aansprakelijk is voor eventuele fouten c.q. gebreken van deze derden enerzijds, noch anderzijds voor eventuele wanbetaling zijdens de klant. Weckx wordt gevrijwaard door de klant voor aanspraken jegens deze derde(n).

14.3. Klachten over het werk c.q. het eventueel inroepen van enig herroepingsrecht dient de klant dan ook te richten aan de installateur, conform de voorwaarden die deze hanteert.

C2

Indien en voor zoveel Weckx wel met zoveel woorden zich verbindt om diensten te verrichten, gelden de navolgende bepalingen. Bovendien zij verwezen naar art. 6 dezes.


15. HERROEPINGSRECHT BIJ DIENSTEN (VIA WEBWINKEL TOT STAND GEKOMEN)

15.1. De consument kan een dienstenovereenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Weckx mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

15.2. Deze bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

15.3. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Weckx.

15.4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.


16.
VERPLICHTINGEN VAN WECKX BIJ HERROEPING

16.1. Weckx stuurt na ontvangst van een herroepingsmelding onverwijld een bevestiging.

16.2. Weckx vergoedt alle betalingen van de klant betreffende het werk in kwestie, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt, op voorwaarde dat de dienst ongedaan gemaakt kan worden zonder waardeverlies, met in achtneming van artikel 17.2 dezes.

16.3. Weckx gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.


17. UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

17.1. Een opdracht tot dienstverlening die is voltooid kan worden herroepen, tenzij

 • a) Weckx de klant op het herroepingsrecht en het daar afstand van doen duidelijk heeft gewezen voor de klant opdracht gaf, en
 • b) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
 • c) de klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de Weckx de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd,
 • d) sprake is van een (rechts-)persoon die geen consument is.

17.2. Indien de uitvoering van de dienst niet volledig is uitgevoerd en de overeenkomst wordt toch herroepen, is de klant gehouden de tot dan toe door Weckx gemaakte kosten te vergoeden, waaronder de niet meer te hergebruiken materiaalkosten en de werkuren.

17.3 Volledigheidshalve verwijst Weckx naar artikel 11 en verder, waar herroeping is geregeld van producten, en waarin is bepaald dat die herroeping in bepaalde gevallen is uitgesloten. Dat laat het herroepingsrecht van een dienst onverlet.


ARTIKEL 18: INFORMATIEPLICHT VOORAF EN TIJDENS HET WERK

18.1. Klant moet voor het sluiten van de overeenkomst, althans in ieder geval voorafgaand aan de start van de uitvoering door Weckx alle relevante informatie verstrekken aan Weckx en Weckx mag zonder nader onderzoek uitgaan van de volledigheid en juistheid van die informatie.

18.2. Schade ontstaan door of verband houdend met verstrekking van onvolledige en/of onjuiste informatie komt voor rekening en risico van Klant.

18.3. Meerwerk dat ontstaat na kennisname van aanvullende c.q. adequatere informatie komt te allen tijde voor rekening en risico van Klant, met in achtneming van art. 3.4

18.4. Weckx wijst er op dat opgegeven maten, kleuren, werking van materiaal en kwaliteit altijd indicatief zijn. Klant kan er dus geen rechten aan ontlenen wanneer een en ander uiteindelijk afwijkt van hetgeen Weckx offreerde, uiteraard binnen redelijke marges.


ARTIKEL 19. APPARATUUR EN WERKPLEK MOETEN VEILIG EN GOED ZIJN

19.1. De wanden, vloeren, apparatuur, leidingwerk, constructie en/of de infrastructuur dienen in een goede staat van onderhoud te verkeren en goed te functioneren, waarbij daaraan geen werkzaamheden meer hoeven te worden verricht. Aldus wordt voorkomen dat andere werkers Weckx` werk kan beschadigen en vice versa.

19.2. De werkplek en ruimte(s) waar Weckx de werkzaamheden uitvoert dienen veilig, schoon, goed toegankelijk en op normale temperatuur te zijn en in normale vochtigheidsgraad te verkeren.

19.3. De ruimte c.q. de apparatuur dient asbestvrij te zijn. Indien toch asbest wordt aangetroffen is Weckx niet verplicht tot het nakomen van de opdracht over te gaan, en mag hij de opdracht opschorten totdat aantoonbaar is gebleken dat een en ander asbestvrij is.

19.4. Weckx kan in overleg met de Klant de situatie eerst (doen) controleren en afdoende beveiligen op kosten van de Klant, alvorens de opdracht wordt uitgevoerd, hetgeen meerwerk oplevert als bedoeld in 3.4

19.5. Weckx kan de opdracht beëindigen indien blijkt dat onderdelen niet meer verkrijgbaar zijn dan wel indien uitvoering van de opdracht om (veiligheid) technische of economische redenen niet meer verantwoord is. Klant is dan wel de kosten verschuldigd van het werk en materiaal tot dan toe.

19.6. Indien Weckx bij de uitvoering van de opdracht constateert dat aan één of meerdere voorwaarden niet is voldaan, is Weckx bevoegd zijn verplichtingen op te schorten totdat zijdens de Klant alsnog is voldaan aan voormelde vereisten.

19.7. Klant is verplicht altijd periodiek, tijdig en goed onderhoud te doen plegen aan de apparatuur c.a., en hij is verplicht de apparatuur niet bloot te stellen aan extreme belasting, weersinvloeden of oneigenlijk gebruik. Dit geldt tevens voor de periode na uitvoering van Weckx` overeenkomst en is van invloed op de garantiebepalingen van artikel 13.

19.8. Indien Klant zelf aan de apparatuur/het werk heeft gewerkt dan wel anderen er aan heeft laten werken, dient hij dit vooraf te melden aan Weckx. Dit geldt tevens voor de periode na uitvoering van Weckx` opdracht en is tevens van invloed op de garantiebepalingen van art 13.

19.9. Klant zorgt voor een deugdelijke/afdoende opstalverzekering.

19.10. Indien Weckx constateert dat sprake is van illegale activiteiten of toestanden, is Weckx verplicht daarvan melding te maken aan de betrokken autoriteiten en mag Weckx het contract per direct opschorten en/of beëindigen.

19.11. Ingeval van voormelde opschorting of beëindiging is Klant onverkort gehouden tot betaling voor het werk alsmede de door Weckx gederfde winst en de gemaakte kosten tot dan toe, waaronder in ieder geval materiaalkosten, zoals mede bepaald in art. 7b dezes.

19.12. Klant zorgt ervoor dat in de ruimte c.q. het gebouw waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken.

19.13. Onder omstandigheden mag Weckx weigeren te beginnen aan het werk danwel voort te zetten, namelijk als niet aannemelijk is dat het werk zal worden opgeleverd zodanig dat het voldoet aan de alsdan geldende kwaliteitsnormen en veiligheidseisen. Daarvan kan bv sprake zijn als een apparaat moet worden aangesloten op een onveilige leiding. In dat geval mag Weckx het werk opschorten totdat Klant zijn akkoord geeft op het meerwerk dat dat mogelijk meebrengt en de kosten die daarmee gepaard gaan. Als dat akkoord niet kan worden afgewacht staat het Weckx vrij voor rekening van Klant dat meerwerk uit te voeren, zoveel mogelijk in overleg.


ARTIKEL 20. WERKPLICHT, GEEN FATALE TERMIJN, NO-SHOW VAN KLANT

20.1. Klant dient Weckx in de gelegenheid te stellen de overeenkomst na te komen door o.a. de werkzaamheden te verrichten en de zaken af te doen leveren, en dient, op verzoek, aansluitingsmogelijkheden voor de ten behoeve van de te verrichten werkzaamheden benodigde elektra beschikbaar te stellen. Klant dient ervoor zorg te dragen dat de apparatuur c.q. de ruimte waaraan gewerkt moet worden, voor Weckx goed toegankelijk is.

20.2. Klant is verplicht om ervoor zorg te dragen dat Weckx, nadat een afspraak is gemaakt voor het uitvoeren van de opdracht, ook daadwerkelijk toegang verkrijgt tot het pand waarin c.q. de plaats waar het werk moet worden uitgevoerd.

20.3. De door partijen overeengekomen oplevertermijnen zijn nimmer fatale termijnen. Bij te voorziene termijnoverschrijding licht Weckx Klant in. Verstrijkt de termijn en is zulks te wijten aan Weckx, dient Klant Weckx eerst in gebreke te stellen door Weckx de gelegenheid te bieden het werk alsnog en binnen een redelijke termijn te voltooien.

20.4. Kan Weckx op het afgesproken moment niet aan het werk door belet van Klant, onveiligheid op de werkvloer of andere omstandigheden die niet in Weckx` invloedssfeer liggen, is de Klant de tijd verschuldigd die Weckx heeft besteed, onverminderd Weckx’ recht overige gemaakte kosten door te belasten bij de Klant, zoals huur van apparatuur, opslagruimte, hulppersonen of materiaal. Weckx mag het werk opschorten totdat deze schade is betaald.

20.5. Klant verplicht zich om alle verplichtingen ingevolge de overeenkomst stipt en volledig na te komen, waaronder het betalen van termijnen.


ARTIKEL 21. INSCHAKELING DERDEN BIJ OPDRACHT

21.1. Weckx doet haar best om klachten of gebreken, alles in de breedste zin des woords, van de Klant te verhelpen, zonder daarmee enige aansprakelijkheid op zich te nemen voor deze gebreken.

21.2. Weckx kan derden inschakelen ten behoeve van de uitvoering van het werk en wel namens en voor rekening en risico van de Klant, waarvoor Klant bij dezen uitdrukkelijk volmacht geeft.

21.3. De kosten van de derde(n) berekent Weckx door aan de Klant.

21.4. Klant vrijwaart Weckx voor alle schadeclaims en/of boetes en/of aanspraken in de breedste zins des woords van derden.

21.5. De derde kan zich tevens beroepen op onderhavige voorwaarden.


ARTIKEL 22. OPLEVERING EN KLACHTEN OVER HET WERK

22.1. Het werk is opgeleverd wanneer Weckx aan Klant heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en Klant het werk schriftelijk/ per email/ digitaal heeft aanvaard.

22.2. Als Klant het werk niet aanvaardt of afkeurt, wordt het werk als opgeleverd beschouwd:

 • a) hetzij wanneer 8 dagen zijn verstreken nadat Klant van Weckx de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid;
 • b) hetzij wanneer Klant het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

22.3. Na oplevering is Weckx ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de Klant op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.


23a HET AFKEUREN

23a.1. Het afkeuren van een (deel van) het werk dient aldus te geschieden binnen 8 dagen na oplevering, anders geldt het werk als opgeleverd. Dat afkeuren dient aantoonbaar (=schriftelijk of digitaal) te geschieden bij Weckx, onder concrete beschrijving van de klacht.

Zulks is mede ingegeven door de mogelijkheid van Weckx om zelf onderzoek te plegen naar de gebeurtenis in kwestie.

23a.2. In geval van zo’n afkeuring, is Klant gehouden Weckx in de gelegenheid te stellen onderzoek en/of schade beperkend reparatiewerk te (doen) verrichten. Blijft de daartoe vereiste medewerking zijdens Klant uit, vervalt de plicht tot verder onderzoek c.q. herstel alsmede eventuele aansprakelijkheid voor schade zijdens de klant.

23a.3. Als blijkt dat sprake is van een gebrek, moet Weckx de redelijke mogelijkheid krijgen het gebrek te verhelpen binnen een redelijke termijn. Deze plicht geldt niet als of voor zover het gebrek is ontstaan ten gevolge van een onvolledige of onjuiste informatieverstrekking zijdens Klant, niet dagelijks en/of niet juist gebruik, dan wel als na oplevering aan het werk nog verrichtingen, afstellingen, bewerkingen c.a. zijn gedaan. Klant doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht om alsdan van Weckx herstel of vervanging te vorderen c.q. vergoeding van schade.

23a.4. Indien Weckx enige onderzoeks- herstel- of andersoortige handeling verricht na een klachtmelding, geldt zulks als coulance en onverplicht, aldus dat zulks geen erkenning van de klacht inhoudt.

23b GEVOLGEN AFKEUREN

23b.1. Melding van een gebrek schort de betalingsverplichting niet op. Indien Weckx een schatting kan maken van de kosten van herstel, kan Weckx Klant toestaan deze geschatte kosten vooralsnog niet te betalen onder de voorwaarde dat Klant de niet ter discussie staande kosten c.q. factuurdeel binnen de bij de factuur gestelde termijn voldoet en onder de voorwaarde dat dat onbetaalde deel terstond wordt overgemaakt zodra Weckx het gebrek heeft hersteld.

23b.2. Mocht Klant menen dat ondanks het voorgaande Weckx aansprakelijk is voor schade, zij gewezen op artikel 8 en 9 terzake van Weckx` aansprakelijkheid.


D. ABONNEMENT

ARTIKEL 24

24.1. Partijen kunnen overeen komen dat Weckx de klant de toegang doet verschaffen tot een online-omgeving, waarmee de klant bepaalde functionaliteiten kan monitoren, zoals een rookmelder of sensor.

24.2. Deze overeenkomst duurt totdat één der partijen schriftelijk opzegt, waarbij een opzegtermijn geldt van één maand.

24.3. Weckx is bevoegd de toegang op te schorten dan wel te beëindigen indien de klant in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen.

24.4. Gedurende de opschorting is de klant het abonnementsgeld onverkort verschuldigd.

24.5. Zodra de overeenkomst is geëindigd of zodra opschorting plaatsvindt, heeft de klant geen toegang. Er vinden dan ook geen meldingen plaats. Lijdt de klant schade gedurende de opschorting, is Weckx daarvoor niet aansprakelijk.

24.6.Weckx is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Weckx is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, indachtig art. 25.1.

24.7. De klant verkrijgt nimmer enige vorm van intellectuele eigendom van de software en is evenmin gerechtigd enige broncode, programmering en/of enige informatie in de breedste zin des woords in dat verband te (doen) verspreiden of daartoe direct of indirect gelegenheid te geven, zulks in de breedste zin des woords, op straffe van verbeurte van een dwangsom ad € 50.000,- per keer, onverminderd het recht tot volledige schadevergoeding.

24.8. De klant is verplicht te beschikken over een veilige en deugdelijk functionerende verbinding en deze tijdig te doen updaten en/of onderhouden, en ervoor te zorgen dat eventuele meldingen hem kunnen bereiken.

24.9. Toegang tot de portal door de klant geschiedt voor eigen rekening en risico, waarbij Weckx niet aansprakelijk is voor schade die verband houdt met het niet of gebrekkig functioneren daarvan, althans gelden de exonererende bepalingen van artikel 8 en 9.


E. OVERIGE BEPALINGEN

ARTIKEL 25 DIVERSEN

25.1. Klant stelt Weckx adequaat op de hoogte van eventuele adres- of telefoon- of emailwijzigingen en garandeert bereikbaarheid alsmede de juistheid van de gegevens die de klant invoert.

25.2. Laat Klant zulks na en beïnvloedt dat de enig werkbezoek, aflevering of enige andere uitvoering dezes, geschiedt zulks voor rekening en risico van Klant. Tevens mag Weckx Klant op het laatst bekende adres aanschrijven met effect van rechtsgevolg, zulks in afwijking van art. 3:37 BW

25.3. Op alle overeenkomsten en zaken verband houdend met de opdracht of deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

25.4. Ongeldigheid of nietigheid van enige bepaling laat de geldigheid van de overige bepalingen resp. de daarin vervatte geldige onderdelen onverlet. Partijen verbinden zich ertoe om, als dit geval zich voordoet, de ongeldige bepaling door een naar zin en doel overeenkomstige geldige bepaling te vervangen.

24.5. Op deze algemene voorwaarden is de Algemene Termijnenwet van toepassing.

25.6. De klant stemt er bij voorbaat en onherroepelijk mee in dat de rechten en plichten uit de rechtsverhouding die bestaat of ontstaat tussen partijen door Weckx mogen worden overgedragen aan derden dan wel een derde, zoals een BV, zulks er van uitgaande dat deze vennootschap voldoende binding heeft met de tot dan toe handelende personen van Weckx.

 • Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. Weckx B.V. Stalbergweg 55 5913 BJ Venlo.
  tel: 077 351 2776 e-mail: info@Weckx.nl KvK: 81196121 BTW: NL861981522B01
Winkelwagen
Bekijk winkelwagen